رضا اردکانیان گفت: برای سال 98 افزایش 5200 مگاوات برق در شبکه پیش بینی کرده ایم که به میزان قابل توجهی محقق می شود.

وزیر نیرو در حاشیه مراسم تفاهمنامه وزارت نیرو با سازمان گردشگری در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره پیش بینی ظرفیت تولید برق در سال 98 گفت: پیش بینی امسال برای افزایش ظرفیت تولید برق 5 هزار 200 است که به میزان قابل توجهی محقق می شود. البته باید توجه داشت که بارش های اخیر بخشی از کمبود برق را کاهش داده است اما امسال شروع فصل گرم زودتر از قبل بوده و قطعی برق وابسته به میزان صرفه جویی مردم بستگی دارد.

رضا اردکانیان با بیان اینکه با برآوردهای که در زمینه تغییر اقلیم به وجود می آید برنامه ریزی های برای منابع آب خواهیم داشت،گفت: سدها برای هدف های مختلف ساخته می شوند، برای نمونه از 47 هزار سد ساخته شده در دنیا بخشی برای تامین آب شرب، کنترل سیلاب، تامین انرژی و... ساخته شده اند، از این رو یک هدف اصلی وجود دارد و سایر اهداف نیز در ساخت سدها دنبال می شود. از این رو اگر تغییر در بارش ها به گونه ای باشد که در چندسال خشکسالی و در چند سال ترسالی پیشرو خواهیم داشت باید سدهای برای کنترل سیلاب خواهیم داشت که نیازمند استراتژی های بلند مدت است.

او با بیان اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار دارد، گفت: کشورهای همسایه به دلیل جنگ نیازمند سازندگی هستند. در سال های گذشته نیز بیشترین صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش آب و برق بوده است.