نماینده سازمان استاندارد در ستاد سوخت گفت: با اجرای ضوابط استاندارد 1100 مورد از قطعات حساس تعویض شده و 80 هزار مخزن ذخیره با فشار بار 250 بار در 2460 جایگاه نصب شده است. همچنین با توجه به اینکه عمر مخازن 10 سال است از سال 97 تاکنون 7 هزار مخزن مورد بازرسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نماینده سازمان استاندارد در ستاد سوخت با اشاره به اینکه در حال حاضر جایگاه داران سوخت علی رغم اینکه قبلا تمایل نداشتند همکاری خوبی با سازمان استاندارد دارند، گفت: بخش اچ اس یی وزارت نفت ضوابطی را تعیین کرده که ناظرانی در جایگاه سوخت مستقر شوند و بر فعالیت جایگاه از نظر ضوابط وزارت نفت و وزارت کار نظارت کنند، گرچه در حال حاضر انجام نشده، اما در ادامه با آموزش ناظران اجرایی خواهد شد.

قزل باش  با تأکید بر اینکه یک درصد جایگاه دارانی که ضوابط را رعایت نمی کنند مربوط به شهرداری ها بوده است، گفت: 16 آیتم برای جایگاه داران تعیین شده که با رعایت آن کارکردهای سال های 92 و 93 آزاد خواهد شد.

او ادامه داد: 1100 مورد از قطعات حساس تعویض شده است و 80 هزار مخزن ذخیره با فشار بار 250 بار در 2460 جایگاه نصب شده است و با توجه به اینکه عمر مخازن 10 سال است از سال 97 تاکنون 7 هزار مخزن مورد بازرسی قرار گرفته است.

قزلباش با تأکید بر اینکه 92 درصد از مخازن جایگاه های سوخت باقی مانده است، گفت: بیشتر جایگاه های سوخت در تهران مستقر هستند که بخش عمده ای از آنها از طریق سامانه درخواست ارزیابی می کنند.