عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی پرداخت می شود، از این رو قیمت انرژی باید واقعی شود و در صنعت ساختمان و خودرو بازنگری شود و به سمت استاندارد مصرف سوخت حرکت کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پخش با اشاره به اینکه منابع گاز تا سال 1600 وجود دارد، گفت: دولت باید در قالب یک لایحه برنامه ای را به مجلس ارائه کند و بیشتر روی خودروهای سنگین کار کند، همان طوری که روسیه اینکار را پیش از این انجام داده است، چراکه در حال حاضر صادرات گازوئیل صرفه اقتصادی بیشتری نسبت صادرات گاز دارد.

خالقی با تأکید بر اینکه یک سوم آلودگی هوای شهر تهران مربوط به موتورسیکلت است، افزود: ما می توانیم با گاز برق تولید کنیم و با گسترش خودروهای برقی آلودگی شهر تهران کاهش یابد، اما این موضوع نیازمند یک برنامه پنج ساله است. حتی می توان به جای صادرات گاز، برق صادر کرد که محصولی استراتژیک است.

او با تأکید بر اینکه گاز باید به محصولات پایین دستی تبدیل شود، تصریح کرد: این موضوع نیازمند برنامه سرمایه گذاری بلندمدت است.

خالقی با بیان اینکه 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی پرداخت می شود، گفت: قیمت انرژی باید واقعی شود و در صنعت ساختمان و خودرو بازنگری شود و به سمت استاندارد مصرف سوخت حرکت کنیم.

رییس کمیته سوخت مجلس با اشاره به اینکه قیمت گذاری واقعی انرژی باعث بهینه سازی مصرف و افزایش تمایل مردم به مصرف گاز خواهد بود، اظهار کرد: در حال حاضر مصرف گاز صرفه اقتصادی بیشتری دارد.