مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: در جاهایی که سرانه هزینه بیشتر از 12 میلیون تومان باشد به شکل های دیگری تامین انرژی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید مومنی مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز در  نشست خبری حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پخش با اشاره به اینکه گاز رسانی از سال 92 رشد قابل توجهی داشته است، گفت: در سال های اخیر بیشتر روی گازرسانی به روستاها تأکید شده است که مزیت زیست محیطی، رفاهی و رشد اقتصادی دارد.

سعید مومنی با بیان اینکه زیرساخت های گازرسانی در کشور مهیا شده که دبیرکل اوپک نیز بر این موضوع اذعان داشته است، تصریح کرد: در سال گذشته 220 میلیارد مترمکعب گاز مصرف شده که اگر قرار بود بجای آن فرآورده ها استفاده می شد فاجعه زیست محیطی به بار می آورد.

او با تأکید بر اینکه 70 میلیارد متر مکعب در بخش نیروگاهی سوخت رسانی داشته ایم، گفت: نزدیک به 45 میلیارد مترمکعب برای بخش صنعت و 86 میلیارد متر مکعب گاز رسانی برای مصارف خانگی در سال 97 داشته ایم.

او با تأکید بر اینکه امروز 28729 روستا از نعمت گاز برخور دارند، اظهار کرد: نگهداری این مسافت لوله گازرسانی نیازمند فناوری و سرمایه گذاری است، از طرف دیگر باید خدمات خوب به مردم ارائه شود که تاکنون رضایتمندی خوبی در این بخش تعریف شده است.

 

سرانه هزینه بیشتر از 12 میلیون تومان باشد به شکل های دیگری تامین انرژی می شود

او با بیان اینکه در جاهایی که سرانه هزینه 12 میلیون تومان باشد گازرسانی انجام می شود، گفت: در جاهایی که سرانه هزینه بیشتر از 12 میلیون تومان باشد به شکل های دیگری تامین انرژی می شود.

همچنین علیرضا بهمن نیا مدیر پالایش و نظارت بر تولید گاز با اشاره به صنعت پالایش باید پایدار باشد، گفت: پالایشگاه های کشور استراتژی های خود را تعیین کردند و برای سال جدید حداکثر تولید را در نظر گرفته ایم. هرچند سال گذشته نیز 220 میلیارد مترمکعب گاز تولید کرده ایم.

او با بیان اینکه پالایشگاه ها در تابستان عملیات تعمیرات انجام می دهند، گفت: پالایشگاه ها در زمستان و در شرایط سخت تولید می کنند.

بهمن نیا با بیان اینکه در بخش گاز به صورت پایدار فعالیت می کنیم، گفت: با توجه به میزان تولید داخلی که در این بخش وجود دارد، سال رونق تولید دنبال خواهد شد.