سعید رسولی گفت: تخریب بخشی از ریل مسیر آق قلا برای عبور آب تا دو هفته آینده انجام می شود و تردد به حالت عادی برمی گردد.

مدیرعامل راه آهن ایران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره وضعیت ریل شهر آق قلا پس از تخریب گفت: در یک مقطعی برای عبور آب بخشی از خاک زیر ریل تخلیه شد و بعد از آن تصمیم گرفته شد بخشی از مسیر ریل تخریب شود.

سعید رسولی با بیان اینکه نباید از لفظ انفجار برای بازکردن مسیر آب استفاده کرد، افزود:  با افزایش فشار آب تصمیم گرفتیم بخشی از مسیر ریل را تخریب کنیم و از آنجایی که بخشی از  ریل ترکمنستان نیز تخریب شده است منظر آغاز عملیات راه آهن ازبکستان برای اتصال ریل هستیم.

او با تأکید بر اینکه تا دو هفته آینده تردد قطارهای مسیر آق قلا به حالت عادی برمی گردد، افزود: در حال حاضر کارکنان راه آهن به صورت شبانه روز مشغول فعالیت هستند.