بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و دریافت کنندگان ارز نیمایی را به روزرسانی و منتشر کرد.

فهرست انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی فروردین ماه 1397 تا 31 فروردین ماه 1398 است.


این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده اند.

دریافت کنندگان ارز بانکی (4200) را از اینجا دریافت کنید.

اطلاعات اشخاص حقیقی دریافت کننده ارز نیمایی را از اینجا دریافت کنید.

اطلاعات اشخاص حقوقی دریافت کننده ارز نیمایی را از اینجا دریافت کنید.