اولین جلسه هیئت مدیره تشکیل و مدیر عامل بازار متشکل ارزی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اولین جلسه هیئت مدیره بازار متشکل ارزی تشکیل و مدیر عامل آن در راستای ایجاد بازار متشکل ارزی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، در این جلسه با تصمیم هیئت مدیره مقرر شد کلیه صرافی های مجاز و بانک های عامل از درگاهی که متعاقبا اعلام می شود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.