یک عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: درباره فساد پتروشیمی ها تا زمانی که دفاعیه از سوی دادگاه دریافت نشود نباید تحلیل های داشت که بر منافع ملی آسیب بزند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یک عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه فساد پتروشیمی ها مربوط به سال 89 است، گفت: در حال حاضر برخی تحلیل ها روی این موضوع مشکلاتی را به وجود می آورد.

شریفی نیک نفس با بیان اینکه شرکت  بازرگانی پتروشیمی در سه بخش فعالیت کرده است، افزود: این شرکت 11 میلیارد در سه سال ارز آوری داشته که در دو بخش ارز وارد کرده است که 4 میلیارد به شبکه ارزی وارد کرده و 1.5 میلیارد تومان برای تامین مواد اولیه و...به وزارت نفت پرداخته است و تنها 4.9 میلیارد دلار به صورت آزاد تخصیص داده شده است. 

او با تاکید بر اینکه رسانه های عربی با پرداختن به مقوله فساد پتروشیمی ها در ایران روی بازار پتروشیمی ایران تاثیر گذارند، تصریح کرد: باید تا زمان که دفاعیات از سوی دادگاه دریافت نشده نباید افراد را متهم کرد، زیرا به سرمایه ملی آسیب می زند.