علی چاوشیان گفت: یونسکو برای سال 2019 چهار پروژه در زمینه آب تعریف کرده است، که از میان این پروژه‌ها دو مورد در بخش مدیریت منابع آب زیرزمین و خشک‌سالی تصویب شده است.

مدیرگروه علوم کمیسیون ملی یونسکو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال  حاضر ایران با تغییرات زیادی از نظر صنعتی و جمعیتی مواجه شده است، گفت: با توجه به تغییراتی که در کشور به وجود آمده باید بازنگری در قوانین و ... داشته باشیم، امروز سازمان‌های مانند مدیریت منابع آب، یا شرکت توسعه منابع آب و نیرو در کشور داریم که نشان می‌دهند مدیریت مصرف یا تقاضا کمتر مورد توجه قرار گرفته، البته در دوره جدید دولت به مدیریت مصرف تقاضا توجه کرده است. با این حال باید توجه داشت که مسائل اجتماعی و فرهنگی می توانند در بهینه سازی مصرف آب موثر باشند.

علی چاوشیان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های یونسکو آب‌شناسی است، افزود: این برنامه از چهل سال پیش آغاز شده و تا امروز فازهای مختلفی داشته است. با این حال به تازگی شش برنامه برای مدیریت آب آغاز کرده است.

او با تأکید بر اینکه شعار یونسکو تا سال 2021 امنیت آبی است، تصریح کرد: یونسکو برنامه های خود را در بخش امنیت آبی اجرا خواهد کرد که بخشی از آن روی آموزش و کاهش مخاطرات آبی تمرکز دارد که ظرفیت سازی‌ها را در زمینه سیل و خشک‌سالی انجام می دهد.

چاوشیان با بیان اینکه یونسکو مطالعاتی را در زمینه آب زیر زمین، کم آبی و بی آبی انجام داده است، تصریح کرد: در حال حاضر یونسکو اصول و ضوابط کم آبی را تدوین کرده است. همچنین در بخش آب سکونت‌گاه‌ها برنامه‌های را اجرا کرده که بخشی از این مطالعات درباره آب بدون درآمد بوده است.

مدیرگروه علوم کمیسیون ملی یونسکو با اعلام اینکه یونسکو درباره احیای آب رودخانه ها اقداماتی انجام داده است، گفت: در این مسیر موضوع آموزش و ظرفیت سازی نیز همواره مورد توجه بوده است.

او با تاکید بر اینکه ایران سالانه علاوه بر دریافت برنامه‌های آموزشی از طریق یونسکو پاریس نیز کمک‌های مالی دریافت کرده است، اظهار کرد: برای نمونه 2 هزار نفر روز کارگاه آموزشی با کمک مالی یونسکو در سال برگزارشده است. همچنین کمک‌های مستقیم یونسکو به ایران در بخش آب به 100 تا 200 هزار دلار  و کمک‌های غیرمستقیم نیز به همین میزان بوده است.

مدیرگروه علوم کمیسیون ملی یونسکو با تأکید بر اینکه یونسکو مطالعاتی را در زمینه تغییر اقلیم با محوریت دریاچه ارومیه داشته است گفت: مطالعات تغییر اقلیم توسط دانشگاه تهران انجام شده و هزینه مالی آن از سوی یونسکو تأمین کرده است. همچنین یکی دیگر از مطالعات یونسکو در زمینه مدیریت خشک‌سالی و ارتباط بین شهرها و حوزه‌های آب ریز بوده است که در این بخش نیز حمایت‌های مالی انجام داده است.

چاوشیان با تأکید بر یونسکو برای سال 2019 چهار پروژه در زمینه آب تعریف کرده است، گفت: از میان این پروژه ها دو مورد در بخش مدیریت منابع آب زیرزمین و خشک‌سالی تصویب‌شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یکی جزو یکی از کشورهای است که با تنش بالای آبی مواجه بوده و برخی از استان‌ها وارد مرحله بحران شده اند که باید برنامه‌های متمرکزی در زمینه مدیریت منابع آب و تقاضای آب تعریف شود در غیر این صورت در سال‌های آینده ممکن است بسیاری از روستاهای مناطق کم آب به دلیل خشک‌سالی کسب‌وکار خود را از دست بدهند و در نهایت مجبور به مهاجرت شوند.