ابوالفضل کیانی بختیاری گفت: در شرایط تحریم توجه به الگوهای اقتصاد مقاومتی با دو مولفه درونزایی و برنگرایی اهمیت ویژه ای دارد، از این رو در چندسال گذشته همکاری های در زمینه ارتقای دانش فنی و انتقال فناوری با کشورهای فرانسه، آلمان و اتریش آغاز کردیم.

رییس سازمان مدیریت صنعتی در حاشیه شانزدهمین همایش تعالی سازمانی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر که اقتصاد کشور ناپایدار است حرکت بنگاه های کوچک باید در مسیر نوآوری باشد، گفت: یکی از برنامه های سازمان مدیریت صنعتی ارتقای همکاری با بنگاه و دانشگاه های خارج از کشور است، از این رو با کشورهای فرانسه، آلمان و اتریش در زمینه ارتقای دانش فنی بخش صنعت و همچنین انتقال تکنولوژی به کشور همکاری های داشته ایم.

ابوالفضل کیانی بختیاری با بیان اینکه تاکید بر اقتصاد مقاومتی تنها برای کشورهای در حال توسعه نیست، گفت: کشور آمریکا با فراخوان علمی مخازن علمی به ویژه در منطقه سلیکون پاور را تجمیع کرد و در نهایت با سرریز فناوری باعث ایجاد اقتصادی با الگوی تاب آور شد.

او با تاکید بر اینکه بهره وری و توانمندی نیروی انسانی در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: همه مولفه های که در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است حاکی از پیروی از اصول است. به عبارت دیگر باید سازمانی نوع آور داشته باشیم تا بتوانیم اقتصادی درونزا داشته باشیم.

کیانی بختیاری با اشاره به اینکه برنامه ریزی و ارزیابی پیوسته مولفه اصلی تعالی سازمانی است، تصریح کرد: تعالی سازمانی در اقتصاد مقاومتی با روش های تشویقی مورد توجه قرار گرفته و حتی کشورهای دیگر از این الگو استفاده کرده اند، برای نمونه چین با این روش از تولیدات ارزان و بی کیفیت در سال 1990 به محصولاتی ارزان و با کیفیت رسید که نشان دهنده افزایش تاب آوری در اقتصاد این کشور است.

او با تاکید بر اینکه برون نگری از دیگر مولفه های اقتصاد مقاومتی است، گفت: در اوج انقلاب چهارم صنعتی تاکید ویژه ای بر برونگری دارد، زیرا مهمترین مولفه همراهی با تغییرات تکنولوژیک در دنیا است.