علیزاده گفت: در آیین نامه های بالادستی کشور باید به راهبردهای اچ اس یی برسیم که الزامات اجرا نیز تعیین کنیم و در گام نخست باید رعایت آن در پروژه های دولتی اجرای شود و بعد از آن با کمک شهرداری ها پروژه های بخش خصوصی موظب به رعایت اچ اس یی شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون وزیر راه و شهرسازی در دومین جشنواره نشان تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست با اشاره به اینکه پیاده سازی اچ اس یی و کیو ای نزدیک به 5 درصد به هزینه ها اضافه خواهد کرد، گفت: در پروژه های مصلی در پیشنهاد مناقصه بحث اچ اس یی، کیو ای وجود دارد و همین مسئله باعث شد سازه های این پروژه را بدون حادثه انجام دهیم و این مسئله ناشی از آن بود که پیش از اجرا کمیته ارزیابی تشکیل و کارگران آموزش داده شدند. همچنین در پروژه توسعه ساختمان مجلس ارزیابی اچ اس یی وجود دارد و پروژه هم اکنون در حال انجام است.

علیزاده با بیان اینکه زمانی مقررات اچ اس یی موفقیت آمیز خواهد بود که به درستی اجرا شوند، گفت: تا زمانی که در صلاحیت مهندسین مشاور و پیمانکار اچ اس یی لحاظ نشود اقدام موثری انجام نخواهد شد.

او با بیان در تشخیص صلاحیت و ارزیابی کیفیت کار پیمانکاران موضوع اچ اس ای باید در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: در آیین نامه های بالادستی کشور باید به راهبردهای اچ اس یی برسیم که الزامات اجرا نیز تعیین کنیم و در گام نخست باید رعایت آن در پروژه های دولتی اجرای شود و بعد از آن با کمک شهرداری ها پروژه های بخش خصوصی موظب به رعایت اچ اس یی شوند.