محمد ایلخان گفت: دو محور اصلی گام دوم انقلاب که در بیانیه رهبری آمده؛ نیروی انسانی و سرمایه معنوی است و اگر بخواهیم از این نیروی انسانی بخوبی استفاده کنیم باید به سرمایه معنوی توجه شود ، از این رو می توانیم از ظرفیت بسیج در تحقق اهداف گام دوم استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مراسم بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس روز 4 اسفند ماه با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ساختمان دادمان برگزار شد. در ابتدای این همایش محمود ایلخان رییس سازمان بسیج مهندسین با اشاره به اینکه بزرگی شخصیت خواجه نصیر و فعالیت های مهندسان دلیل انتخاب 5 اسفند به عنوان روز مهندس است، گفت: اگر روند فعالیت های کشور را بعد از انقلاب مرور کنیم شاید قرار و نشیب های داشته باشد، اما برآیند آن مثبت و به سمت رشته بوده که دلیل آن پای فشاری بر ارزش ها و معیارهای انقلاب است.

او با بیان اینکه در بیانیه رهبری درباره گام دوم انقلاب محورهای زیادی مطرح شده است، افزود: دو محور اصلی گام دوم انقلاب؛ نیروی انسانی و سرمایه معنوی است و اگر بخواهیم از این نیروی انسانی بخوبی استفاده کنیم باید به سرمایه معنوی تکیه کرد.

ایلخان با تاکید بر اینکه نقش بسیج در بهره گیری از سرمایه انسانی نقش موثری دارند، گفت: در حال حاضر بسیج در 7 محور معماری و شهرسازی، حمل و نقل،نظام های صنعتی و مهندسی، مسکن، محیط زیست و...است که با تعامل و ارائه گزارش به مقام های محلی در جهت رفع مشکلات گام برمی دارند. بنابراین در گام دوم انقلاب می توانیم از ظرفیت های بسیج استفاده کرد.