عضو انجمن شرکت های آب و فاضلاب گفت: تاکنون هیچ کدام از مواردی که بخش خصوصی برای عبور از مشکلات به وزارت نیرو پیشنهاد کرده است اجرا نشده و این ناشی از ضعفی است که در ساختار وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصصی حوزه آب و فاضلاب است.

به گزارش خبرگزاری موج، عضو انجمن شرکت های آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه چندماه پیش راهکارهای را برای برون رفت از شرایط بحرانی به وزیر نیرو در زمینه قوانین و مقررات جاری در ده بند ارائه شد، گفت: تاکنون هیچ کدام از مواردی که بخش خصوصی به وزارت نیرو پیشنهاد کرده است اجرا نشده و این ناشی از مشکلاتی است که در ساختار وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصصی حوزه آب و فاضلاب است.

رضاخانی با بیان اینکه برای عبور از شرایط ویژه اقتصادی بنگاه ها باید توان فنی و اقتصادی داشته باشند، افزود: باید ملاحظات را کنار گذاشت، در حال حاضر وضعیت اقتصادی توان این شرکت ها را کاهش داده است که دولت برای اینکه این بنگاه ها حفظ شوند باید پروژه های موجود را بررسی مجدد کنند و پروژه های که توجیه اقتصادی ندارد در کارگروه بررسی شوند.