عضو شورای عالی کار گفت: در جلسه هزینه سبد معیشت کارگران پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رقم ۳۷۵۹۲۰۰۰ریال به عنوان سبد معیشت خانوار با میانگین ۳/۳نفر محاسبه وبه تایید سه جانبه رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، هزینه سبد معیشت کارگران با افزایش یک میلیون و هشتاد هزار تومانی نسبت به سال گذشته به تایید کمیته دستمزد شورای عالی کار رسید.

کمیته دستمزد شورای عالی کار عصر دیروز بعد از برگزاری سه نشست هزینه سبد معیشت کارگران را تعیین کرد.

علی خدایی عضو شورای عالی کار گفت: در جلسه هزینه سبد معیشت کارگران پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رقم ۳۷۵۹۲۰۰۰ریال به عنوان سبد معیشت خانوار با میانگین ۳/۳نفر محاسبه وبه تایید سه جانبه رسید.

وی توضیح داد: این عدد رقم میزان مزد نبوده، بلکه به عنوان ورودی مذاکرات مزدی وموضوع بند ۲ماده ۴۱قانون کار است.

به گفته وی، با این حساب هزینه خانوار در طی سال گذشته بالغ بر یک میلیون و هشتاد هزارتومان درماه افزایش را نشان می‌دهد.