دلیری گفت: در حال حاضر تنها راه نجات اقتصاد کشور توسعه سرمایه گذاری در بخش فناوری است، از این رو 120 خدمت در این بخش در معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری تعریف شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون جذب سرمایه گذاری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در نشست فرصت های سرمایه گذاری ایران با اشاره به اینکه شرکت های دانش بنیان زمینه رشد بالایی دارند، گفت: در بین  شرکت های دانش بنیان ایرانی شرکت های هستند که با یک میلیون تومان فعالیت خود را شروع کرده و بعد ارزش شرکت آن به 8 میلیارد تومان رسیده است.

دلیری با بیان اینکه ما راهی جز تمرکز بر علم و دانش برای نجات اقتصاد کشور نداریم، افزود: در حال حاضر در معاونت علم و فناوری 120 خدمت تعریف شده که شامل معافیت بیمه ای، مالیاتی و گمرکی است. در واقع ما سعی کرده این با این خدمات ریسک سرمایه گذاری فناوری را به حداقل برسانیم.

 او با تاکید بر اینکه در گذشته به سختی در فناوری سرمایه گذاری انجام می شد، تصریح کرد: امروز زمینه بیشتری برای همکاری شرکت های دانش بنیان در ایران به وجود آمده است  که باید از این فرصت ها برای توسعه اقتصادی بهره گرفت.