نعیم ثجیل یسر گفت: در حال حاضر زیرساخت های فناوری عراق توسط داعش از بین رفته که با توجه به امکاناتی که ایران در اختیار دارد شرکت های ایرانی می توانند در این پروژه ها فعال شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر ارتباطات عراق در نشست با نظام صنفی رایانه با اشاره به اینکه امکانات خوبی در اختیار شرکت های ایرانی وجود دارد، گفت: با توجه به این ظرفیت های پروژه های مشترکی را می توانیم انجام دهیم و از آنجایی که زیرساخت های فناوری اطلاعات عراق توسط داعش تخریب شده است می توانیم آن را بازسازی کنیم.

نعیم ثجیل یسر  با بیان اینکه پیشرفت های خوبی در ایران رخ داده است، افزود: امیدواریم شرکت های ایرانی در عراق فعال شوند، برای همین موضوع کمیته مشترکی بین دو کشور تشکیل شد تا شرکت های ایرانی بتوانند نسبت به پروژه های عراق مطلع شوند و در نمایشگاه بین المللی عراق در زمینه فناوری شرکت کنند. بنابراین از همین جا از شرکت های ایرانی برای همکاری در پروژه های عراق دعوت می کنم.