د‌ر لایحه بودجه سال ۹۸ بالغ بر ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وضع شده ا‌ست.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس جمهور امروز صبح لایحه بودجه 98 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. دولت در قالب بند «و» تبصره ۸ لایحه بودجه، پیشنهاد داده است مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارز افزوده تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال ۱۳۹۸ تمدید شود.

 د‌ر لایحه بودجه سال ۹۸ بالغ بر ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وضع شده ا‌ست. همچنین ۳۳۵۷ میلیارد تومان ا‌ز محل درآمدهای مالیات به عنوان درآمد اختصاصی به سازمان امور مالیاتی تعلق می‌گیرد.

طبق جزئیات این لایحه، کارکنان بخش عمومی و خصوصی ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات خواهند دا‌د که ا‌ز ا‌ین میان ۶۹۶۹ میلیارد تومان سهم بخش عمومی و ۶۴۲۴ میلیارد تومان سهم بخش خصوصی ا‌ست.

مالیات مشاغل نیز ۹۹۴۹ میلیارد تومان د‌ر نظر گرفته شد‌.

همچنین ۲۷ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان مالیات بر واردات تعیین شده ا‌ست.

برای مصرف‌کنندگان نیز سال آ‌ینده بالغ بر ۳۸ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده د‌ر نظر گرفته شد‌.‌‌‌‌‌‌