فروزان فر گفت: در حال حاضر عملکرد سازمان خصوصی سازی ایران در واگذاری ها با سازوکار بین المللی همخوانی ندارد و بیشتر مبتنی بر مزایده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس کمیسیون خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در قانون بازنگری اصل 44 به موضوع خصوصی سازی اشاره نشده است، گفت: در حال حاضر سازمان خصوصی نیز براساس قالب حرفه ای بین المللی ایجاد نشده است.

فروزان فر با بیان اینکه وظیفه این سازمان واگذاری اموال دولتی است، افزود: اگر قرار بود واگذاری از طریق واگذاری از طریق مزایده بود، چرا بازنگری اصل 44 اتفاق افتاد و دستگاه های جدید ایجاد شده است. امروز تنها 15 درصد واگذاری ها در ایران از طریق مذاکره انجام می شود که وقتی با سازوکارهای بین المللی مقایسه می کنیم رویکرد امروز واگذاری از طریق مزایده پیامی مبنی بر خصوصی سازی ندارد.

او با بیان اینکه خروجی عملکرد واگذاری ها مبتنی بر خصوصی سازی نیست، تصریح کرد: با تغییر دولت هیات واگذاری تغییر می کند و باعث تغییر فرایندها می شود. امروز یکی از مشکلات خصوصی سازی این است که به ازای هر واگذاری 20 شکایت انجام می شود که انرژی سازمان خصوصی سازی صرف رفت و آمد به دادگاه برای پاسخگویی می شود.

او با تاکید بر اینکه هدف از واگذاری اشتغالزایی و رشد اقتصادی و... بوده است، تصریح کرد: دولت به قیمت گذاری بنگاه های اقتصادی با هدف درآمدزایی نگاه می کند، در حالی که باید نگاه توسعه ای به این بخش باشد.