پرویزیان گفت: در حال حاضر رشد موسسات مالی در کشور باعث بی نظمی در نظام پولی کشور شده است که با توجه به اینکه 25 درصد سرمایه را راکد کرده اند باید نظام بانکی به سرعت اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بانک ها باید خدمات ارزی و خدمات الکترونیک و... ارائه دهند، گفت: بانک های ایران در سال 57 حدود 36 بانک بود که بعد از آن تبدیل به 8 بانک دولتی شدند که بعد از آن اجازه تاسیس بانک های خصوصی داده است که بعد از آن موسسه های غیر مجاز صادر شده است که به گزارش رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تعداد شعبه های آن ها به 5 هزار مورد می رسد که این موضوع تنها مربوط به بخش خصوصی نیست که در موسسه های دولتی نیز این مشکلات وجود دارد که باعث بی نظمی در نظام بانکی شده است، برای نمونه پست بانک در سال نخست تاسیس رشدی 13 درصدی در زمینه تاسیس شعبه ها داشت که این سرمایه ها 25 درصد سرمایه ها را راکد می کند.

پرویزیان با بیان اینکه تحریم ها یکی از موانع اصلاح نظام بانکی کشور شده اند، افزود: قوانین و مقررات در فضای بین المللی به قدری سخته که برخی کشورهای پیش رفته به دنبال روش های جایگزین هستند از جمله این روش ها پرداخت های الکترونیک و بانکداری سایه و ...است که باید اصلاح نظام بانکی بر مبنای آن باشد.