موسی بزرگ اصل گفت: در حال حاضر برخی از تصمیم ها برای ادغام موسسه های مالی، نهادها و ...بدون تکیه بر اطلاعات دقیق است و نوعی تصمیم گیری پوپولیستی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عضو هیات عامل سازمان حسابرسی کشور با اشاره به اینکه استاندارهای حسابداری به اندازه کافی تدوین شده است، گفت: در حال حاضر 220 نسخه کتاب در این زمینه چاپ شده است و باید در دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا امروز نیاز کشور کمک به اجرای استاندارهای حسابداری است.

موسی بزرگ اصل با بیان اینکه مشخص نیست دولت چقدر تعهد ایجاد کرده است،افزود: در حال حاضر معلوم نیست که این تعهدات دولت کجا انجام می شود آیا برای 4 میلیون کارکنان دولتی انجام می شود؟ بنابراین باید این تعهدات مشخص شود.

او با تاکید بر اینکه به استاندارهای حسابداری باید توجه شود، تصریح کرد: همه اطلاعات در اختیار حسابداری نیست. از این رو باید توجه داشت که یکی از ریشه های تصمیم های پوپولیستی نداشتن اطلاعات دقیق است، برای نمونه وقتی موسسه های مالی یا نهادها راو در هم ادغام می کنند و...همه اینها بدون تکیه بر اطلاعات دقیق است.

او با اشاره به اینکه از سال 82 ایران در زمینه اجرای استاندارهای تعهدی آغاز بکار کرده است، گفت: در آن زمان هیچگونه قانونی در این زمینه وجود نداشت، با این حال دیوان محاسبات به خوبی همکاری کرده است.

او درباره نقش حسابداری در شفافیت گفت: جمعیت کشور در حال افزایش است و تعهدات صندوق های بازنشستگی رو به افزایش است و ماده 27 نیز به تعهدات بازنشستگی اشاره دارد.

موسی بزرگ اصل با اشاره به اینکه دولت یاری هر ماه ترازنامه صادر می کند، گفت: دولت در این ترازنامه در نظر گرفته می شود منافع پرداخت کنندگان مالیات است نه اینکه منافع دولت را در نظر بگیرد زیرا دولت واسطه مردم است.