وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: در حال حاضر برای داشتن بودجه ریزی مناسب نیازمند داشتن حسابداری تعهدی است که باید استانداردهای حسابداری نیز در اجرای آن لحاظ شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر اقتصاد و امور دارایی در مراسم روز حسابدار با اشاره به اینکه حسابداری جزو لاینفک و ارکان وزارت اقتصاد و دارایی است و فقط جز خزانه داری و سازمان حسابرسی نیست، گفت: باید یک رابطه دو سویه وجود داشته باشد که بتوانیم از ظرفیت های منابع انسانی در کشور استفاده کنیم، نمی توانیم از گزارش مالی سخن بگویم اما از استاندارهای حسابداری حرف نزنیم این یکی از مهمترین پایه های حکمرانی خوب است.

فرهاد دژپسند با بیان اینکه در بودجه ریزی حسابداری اهمیت بالایی دارد، افزود: در حال حاضر زمانی می توانیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد داشته این که حسابداری تعهدی به طور کامل انجام شده باشد.

او با تاکید بر اینکه زمانی که از بخش بنگاهی به بخش دولتی می آییم متفاوت است، تصریح کرد: این موضوع به این دلیل است که کالا یا خدماتی تولید نمی شود فقط، برای نمونه در زمینه امنیت نمی توانیم ارزیابی را به طور دقیق انجام دهیم. در واقع ارزیابی قیمت یک کالای تولیدی یک بنگاه با یک سازمان که خدمات ارائه می دهد متفاوت است برای نمونه پلیس ده بار گشت انجام می دهد اما حادثه در زمانی اتفاق می افتد که گشت انجام نشده است حال چگونه قیمت تمام شده ای این خدمت را ارزیابی کرد.

او با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد باید موضوع حسابداری را تداوم ببخشد، گفت: پیش از این خروج حسابداری برای برآورد مالیاتی در نظر گرفته شود بود و با انتقادهای که انجام شد قانون در این بخش تغییر کرد، اما معتقدم باید حسابداری لحاظ شود.

دژپسند با بیان اینکه حسابرسی رکن مهم دیگری است، تصریح کرد: وزارت اقتصاد نباید درگیر تصدی حسابرسی نشود مگر در موارد خاص. برای نمونه در برخی حرفه ها تشکل خاصی وجود ندارد که در آن شرایط وزارت اقتصاد وزارت می شود، البته این موضوع نیازمند تغییر قوانین و مقررات است و حسابرسی در این بخش از دیدگاه حاکمیتی است و نباید فاصله ای بین وزارت اقتصاد و دولت وجود داشته باشد تا ماموریت به درستی انجام شود و در واقع یک نگاه حاکمیتی است.

او با تاکید بر اینکه ما به یک جامعه حرفه ای نیاز داریم گفت: باید پایه به درستی چیده شود.