محمدباقر اثنی عشری گفت: براساس گزارش ها در شش ماهه گذشته نزدیک به 100 عضو جدید در سازمان نظام صنفی پذیرفته شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با اشاره به اینکه قدرت و اختیارات سازمان محدود است گفت: نظام صنفی دریچه ارتباط دولت و بخش خصوصی در بخش آی سی تی است، از این رو امیدواریم بخشی از مشکلات حل شود.

محمدباقر اثنی عشری با بیان اینکه حق عضویت اعضای به صورت سالانه بین 500 هزار تومان تا 2 میلیون و پانصد هزار تومان است، تصریح کرد: براساس همین منابع سازمان اداره می شود.

او با تاکید بر اینکه سامانه پایش کسب و کار در دست اجرا است، گفت: در حال حاضر برنامه استراتژیک برای بخش صنعت آی سی تی تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر سازمان نظام صنفی در شش ماه گذشته 100 عضو پذیرفته و نزدیک به 650 شرکت تمدید عضویت داشته است که در مجموع نزدیک به 4 هزار شرکت و شخص حقیقی به عضویت این سازمان درآمده اند.

حدادی خزانه دار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در این مراسم با اشاره به طبق بررسی صورت های مالی سازمان 114 میلیون تومان کسری داریم، گفت: در سه سال گذشته رشد هزینه ها بیشتر از رشد درآمدها بوده و الان به سربه سر رسیده است و از این رو ممکن درآمدهای امسال محقق نشود.