شاپور محمدی گفت: امروز بازار سرمایه ایران به عضویت ایسکو درآمده که نشان دهند همخوانی مقررات بازار سرمایه ایران با ابزارهای جهانی است و این توسعه در بخش ابزارهای مالی و بزرگی بازار به وجود آمده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس سازمان بورس اوراق بهادار در همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی گفت: همه کشورها برای توسعه حمل و نقل به صورت تاریخی به سمت ریل رفته اند، این نوع حمل و نقل نه تنها از نظر هزینه ارزان تر است، بلکه امن هستند.

شاپور محمدی با بیان اینکه سرمایه گذاری در زیرساخت ها ممکن است در ابتدا سودآوری چندانی نداشته باشد، اظهار کرد: تامین مالی در دو بخش داخل و خارج انجام می شود و امروز می توان گفت که با سرمایه گذاری داخلی فعالیت کرد، اما در تمام کشورهای توسعه یافته همواره از تامین مالی خارجی استفاده شده است.

او با تاکید بر اینکه در ایران پروژه ها بیشتر توسط دولت انجام شده است، تصریح کرد: در سازمان بورس تامین مالی مبتنی بر دارایی و میزان بدهی ها انجام می شده است و در چند سال گذشته براساس اوراق نیز مورد توجه قرار گرفته است و طبق اما آمار بدهی ها در سال های گذشته تا شش برابر افزایش یافته است.

او با بیان اینکه وظیفه بازار سرمایه تامین مالی ارزان قیمت است، گفت: در حال حاضر اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق جعاله و...به عنوان ابزارهای مالی اسلامی در اختیار سازمان بورس قرار گرفته است و از آنجایی که نیروی جوان و کارشناسان خبره در بازار سرمایه بکار گرفته شده است بهره مندی از این ظرفیت ها در بخش راه آهن می تواند مورد توجه قرار گیرد.

رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه ارزش بازار سرمایه 1000 هزار میلیارد تومان است، گفت: در حال حاضر تنها 90 هزار میلیارد تومان ارزش بازار بدهی های آن است و این قابل توجه است.

محمدی با بیان اینکه ریسک اوراق مورد توجه سازمان است، اظهار کرد: هم باید تصامین شدی باشد هم باید امنیت لازم به وجود بیاید و کم کم می توانیم به سمت تصامینی مبتنی بر سهام پیش بریم.

او با اشاره به اینکه سازمان بورس روز گذشته عضو ایسکو شده است، افزود: این عضویت یک پیام دارد و آن این است که قوانین و مقررات سازمان بورس با بازارهای بین المللی همخوانی دارد.