براساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1396 معادل 18.4 درصد و تورم نقطه به نقطه 39.9 درصد بوده است.

به گزارشروابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (براساس سال پایه 100=1395) در آبان‌ماه 1397 به شرح  زیر است:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه 1397 به عدد 153.6 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزایش یافت.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1396 معادل 18.4 درصد است، همچنین بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در آبان‌ماه 1397 مربوط به دهک‌ دهم معادل 21.8 درصد و کمترین آن مربوط به دهک‌ اول معادل 15 درصد بوده ‌است.

شاخص مذکور در آبان‌ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 39.9 درصد افزایش داشته است.