اردکانیان گفت: اگر سازمانی چند وجهی با حضور دولت و بخش خصوصی برای حل مسائل استراتژیک و عبور از دغدغه های امروز تشکیل شود به طور قطع منافع همه محقق می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر نیرو در نشست با بخش خصوصی گفت: کشور بدون آدم های توسعه یافته، توسعه نمی یابد. همان طور که در دنیا تقسیم بندی کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته وجود داشت، امروز تقسیم بندی ها به صورت شهروند توسعه یافته و شهروند توسعه نیافته است.

اردکانیان با اشاره به اینکه اگر گفته می شود صنعت برق لازمه توسعه پایدار است، افزود: این موضوع را حتی باید در رفتارها نیز لحاظ کرد و به فکر 50 سال آینده باشیم.

او بیان اینکه ایران در نقطه ای از جهان قرار دارد که به دلیل جنگ نیاز به ساخت و ساز دارد، اظهار کرد: نباید به این دلخوش باشیم که در سال 95 نفر اول صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده ایم، بلکه ببینیم چقدر از بازارهای کشورهای همسایه را در اختیار داریم. 

او با تاکید بر اینکه رییس جمهوری هفته پیش در هیات دولت اعلام کردند که وزارت نیرو باید برای کشور ارز آوری کند اظهار کرد: ما سال هاست که در صنعت برق هزینه های بالایی کرده ایم تا به این سطح از فناوری رسیده ایم امروز باید از این صنعت بهره برداری کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه ایران در آستانه تحریم قرارداد گفت: برای ایجاد اجماع ملی باید یک تشکل ملی با حضور بخش خصوصی، وزارت نیرو، وزارت صنعت، بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس، اتاق بازرگانی و...برگزار شود و منافع مشترکی را بین دولت و بخش خصوصی پیش ببرند، اما شرط اجرای آن این است که کسانی حضور پیدا کنند که نفع فرد را در نفع جمع و نفع جمع را در نفع فرد ببینند.