جعفر آهنگران گفت:هرگاه اجماعی درباره مناطق آزاد شکل گرفته ، عملکرد این مناطق آزاد بهبود یافته است، برای نمونه در سال 71 عملکرد مناطق آزاد کشورمان رشد قابل توجهی داشت. حال به نظر می رسد بعد از ابلاغ سیاست های کلی و تاکید بند 11 آن بار دیگر اجماع ملی شکل گرفته است و می تواند نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا کند.

مشاور هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از نظر قانونی هر دو یک مسئولیت را دارند گفت: اصلی ترین بحث امروز مقاومتی است که چندسالی در ایران مطرح ده که مترادف با «تاب آوری» اقتصادی از آن یاد می کنند و می خواهند بگویند هرکدام از اقتصاد ها چقدر نوسانات بین المللی و داخلی را می توانند تحمل کنند و به این مفهوم است که درجه تاب آوری اقتصاد ملی رابطه غیر مستقیمی با مقاومت در برابر فشارهای بین المللی دارد و بر مبنای این پیش فرض مناطق آزاد آمده اند نقش بیشتری در اقتصاد بدون اتکا به سازوکارهای داخلی ایفا کنند.

آهنگران با تاکید بر اینکه وضعیت اقتصادی ایران مشابه کشور چین است افزود: همانطوری که در کشور چین دولتی هست در ایران نیز تفکر دولتی وجود دارد، بنابراین الگو برداری از این کشور می تواند موفق باشد. حال باید توجه داشت که مناطق آزاد چین سهمی 22 درصدی در جی دی پی و 60 درصدی در صادرات دارد و سهمی 45 درصدی در جذب سرمایه گذاری دارد. این مسئله نشان می دهد که اراده ملی چین در این بوده که مناطق آزاد رشد تا اقتصاد این کشور را در مقابل نوسانات اقتصادی مقاوم کند.

او با تاکید بر اینکه چین مدل اقتصادی را از مدل سیاسی را جدا کرده است، تصریح کرد: هرگاه اجماعی درباره مناطق آزاد شکل گرفته ، عملکرد این مناطق آزاد بهبود یافته است، برای نمونه در سال 71 عملکرد مناطق آزاد کشورمان رشد قابل توجهی داشت، در حالی که زیرساخت های مناسبی در آن زمان وجود نداشت، با این حال در چند سال اخیر به دلیل برخی مسائل افت کرده است، از این رو به نظر می رسد بعد از ابلاغ سیاست های کلی و تاکید بند 11 آن بار دیگر اجماع ملی شکل گرفته است و می تواند نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا کند.

اگر اجماع ملی باشد دستگاه های اداری در کار مناطق آزاد دخالت نخواهند کرد و خود را با قوانین وفق می دهند و دست سرمایه گذاران و ... در مناطق آزاد باز تر خواهد بود. از این رو اگر قرار باشد مدیریت یکپارچه بکار گرفته شود این است که ما به مدیران اعتماد کنیم تا با اختیارات تام عملکرد مثبتی به وجود اید

مشاور هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به منطقه آزاد جبل علی امارات گفت: از سال 1985 که مناطق آزاد جبل علی شکل گرفته است، از همان زمان تاکنون یک مدیر داشته و دولت اختیارات تام را به مدیر آن واگذار کرده و امروز جزو مناطق آزاد موفق باشد.