سعید رسولی گفت: براساس بند «ب» قانون برنامه ششم توسعه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی باید بر نرخ صفر محاسبه شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عضو هیات مدیره راه آهن با اشاره به اینکه تا پایان سال برنامه هدفگذاری شده در توسعه راه آهن محقق خواهد شد گفت: قرار است علاوه بر بودجه مصوب برای توسعه راه آهن، یک درصد از درآمد فروش نفت به صنعت حمل و نقل ریلی اختصاص پیدا کند و از طرف دیگر باید سرمایه گذاری در بخش ریل به عنوان سرمایه گذاری در مناطق محروم لحاظ شود و مشمول قوانین مالیاتی آن منطقه است به عبارت دیگر از مالیات معاف می شوند.

سعید رسولی با اشاره به بند «ب» ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه افزود: مطابق این بند خدمات حمل و نقل ریلی مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود. در واقع نرخ صفر در قانون مالیات تعریف نشده، اما بر مبنای سازوکار در نظر گرفته شده کاربر مشمول مالیات نمی شود. البته این سازوکار متفاوت از معافیت مالیاتی است.

او در پاسخ به  سوال خبرنگار خبرگزاری موج درباره اینکه چرا تاکنون وزارت نفت از پرداخت یک درصد فروش نفت به حمل ونقل ریلی سرباززده است اظهار کرد: زمانی که این قانون در برنامه توسعه لحاظ شده بود پیش از آن لایحه بودجه مصوب  شده بود که به دلیل عدم پیش بینی منابع در آن سال اجرا نشد و سال بعد از آن نیز گفتند در قالب حمایتی و به شکل دیگری پرداخت می شود ولی تاکنون انجام نشد امیدواریم وزارت نفت امسال یک درصد فروش نفت رابه به صنعت حمل و نقل پرداخت کند.

او با اشاره بند 24 احکام کلی برنامه بودجه افزود: این قوانین بنا را اولویت دادن به حمل ونقل ریلی قرار  دهد.

بند «ب» ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه مورد اختلاف مسئولان راه آهن و سازمان امور مالیاتی بود که بعد معاونت حقوقی رییس جمهوری ابهام را برطرف کرد و در ابلاغیه خود اعلام کرد مالیات بر خدمات حمل و نقل ریلی باید با نرخ صفر باشد.