مرتضی براری گفت: پیش بینی می شود تا 20 سال آینده تعداد ماهواره در مدار ایران به 20 هزار عدد برسد، زیرا دانش ساخت ماهواره در ایران وجود دارد و تنها باید به سمت انبوه سازی برویم.

رییس سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرگزاری موج درباره برنامه های آینده این سازمان گفت: با توجه به اینکه صنعت هوافضا به بازار پر رونقی تبدیل شده و صنایع بالادستی در حال شکل گیری است، از این رو ساخت ماهواره های عملیاتی با دقت ببشتر از یک متر در دستور کار قرار گرفته است، در این مسیر همکاری با بخش خصوصی اولویت است و سازمان های توسعه ای نیز برای تحقق اهداف باید گام های موثری بردارند، زیرا امروز دیده می شود در دنیا چند نفر یک ماهواره خدماتی می سازند و از طریق آن درآمدزایی می کنند که با توجه به اینکه دانش ساخت ماهواره در کشور وجود دارد باید از این ظرفیت برای اشتغال و تولید ثروت در کشور استفاده کرد.

مرتضی براری با اشاره به اینکه صدرصد زیرماهواره ها از سوی متخصصان داخلی ساخته می شود، افزود: در حال حاضر نزدیک به 90 درصد قطعات ماهواره های عملیاتی در داخل ساخته می شود، برای نمونه ماهواره دوستی با دقت بیش از 40 متر و ماهواره پیام با دقت بیش از 40 متر در داخل ساخته شده است، اما مسئله این است که این ماهواره ها در فضای دانشگاهی ساخته شده و هدف ما این است که با توسعه همکاری دانشگاه ها با بنگاه های اقتصادی زمینه ساخت و انبوه سازی این ماهواره ها  برای صادرات به کشورهای دیگر فراهم شود.

او با تاکید بر اینکه ایران بیش از 1500 ماهواره در مدار زمین دارد، تصریح کرد: پیش بینی این است که تا 20 سال آینده تعداد ماهواره در مدار ایران به 20 هزار عدد برسد، بنابراین باید دانشی که در کشور شکل گرفته در بخش اقتصاد نیز استفاده کنیم.