محمد حسن نژاد گفت: مناطق آزاد در برهه زمانی فعالیت خود برای یک میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده که بیشتر از میانگین استانی است و این رویکرد در سال حمایت از اشتغال و تولید ملی باید تقویت شود.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، با اشاره به اینکه در سال 92 تا 96 نزدیک به 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور جذب شده است گفت: در سال های گذشته این مناطق برای بیش از 1 میلیون ایرانی اشتغال ایجاد کرده است که در برخی مناطق همچون جلفا رشد اشتغال 50 درصدی بوده و به طور میانگین رشد اشتغال در مناطق آزاد 7 درصدی داشته است که بسیار بالاتر از میانگین اشتغال در استان های کشور است.

محمد حسن نژاد با تاکید بر اینکه در سال حمایت از تولید ملی و اشتغال باید رویکرد مناطق آزاد در جذب سرمایه گذاری و اشتغال تقویت شود، افزود: در شرایط کنونی باید اقتصاد کشور را با رویکرد صادرات تقویت کنیم، این هدفگذاری در مناطق آزاد در دسترس تر است، زیرا ضمن اینکه از ظرفیت های بالایی برخورداراند، به دلیل مزیت های که دارند به راحتی می توانند سرمایه گذاران خارجی جذب کنند. از طرف دیگر مناطق مرزی کشور نیازمند حمایت های اقتصادی و توسعه زیرساختی هستند که با ایجاد مناطق آزاد و ویژه ای اقتصاد مهاجرت روندی معکوس به خود خواهد گرفت.