محمدجواد آذری جهرمی گفت: اگر مسیری برای استفاده از انقلاب چهارم پیش بینی نکنیم از منافع اقتصادی آن دیگران استفاده خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه منابع سنتی در اقتصاد دنیا همچون نفت و کانی در حال افول است گفت: اقتصاد جهان با افول منابع از طریق بهره وری در حال رشد است که این مساله در نتیجه استفاده از ابزار فناوری است.

محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه کنتورهای هوشمند از سال ها پیش در وزارت فناوری اطلاعات پیگیری شده است افزود: انقلاب صنعتی چهارم به سرعت در حال رشد است و کاربر نهایی به سمت استفاده از این ابزار خواهد رفت. حال اگر برای برداریهای حرکتی مسیری تعیین کنیم منافع اقتصادی آن دیگران خواهند برد.