محمد راستاد گفت: تاکنون کنوانسیون حقوقی دریای خزر تاثیری در کشتی رانی کشورهای ساحلی نداشته و مطابق قانون و مقررات قبلی انجام خواهد شد

رییس سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج درباره تاثیر مذاکرات کنوانسیون حقوقی  خزر در کشتی رانی کشورهای ساحلی گفت: در حال حاضر اتفاق خاصی در حوزه دریانوردی رخ نداده است و کشتی ها مطابق روند گذشته براساس قوانین و مقررات سابق انجام خواهد شد. این کنوانسیون در حوزه امنیتی_نظامی، اقتصادی و دریانوردی، تحقیقاتی و علمی خواهد بود که برای اجرای نیازمند 19 موافقتنامه اجرایی دوجانبه و چندجانبه و همچنین 10 قانون ملی است.

محمد راستاد با اشاره به اینکه موضوع ماهیگیری چینی ها در خلیج فارس گفت: شرکت های کشتی رانی ایرانی شناورهای چینی را به صورت کامل اجاره کرده اند به همین دلیل تحت پرچم ایران درآمده به همین دلیل مجاز به ماهیگیری در آبهای ایران هستند.

او با بیان اینکه اگر بنادر به منطقه آزاد اضافه شود مشمول مزیت های جدیدی خواهند شد: این مزیت ها باعث شده ما نه تنها مخالفتی با این موضوع نداشته باشیم، بلکه پیگیر اضافه شدن بندر چابهار به منطقه آزاد چابهار هستیم.