بیش از ۹۳ درصد از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی عنوان کردند نگهداری حجم انبوه خودرو توسط خودروسازان در پارکینگ ها با هدف احتکار بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، بیش از 93 درصد از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی عنوان کردند خودروهایی که در پارکینگ های بزرگ نگهداری می شود مشکل خاصی ندارند و خودروسازان این خودروها را احتکار کرده اند.

برنامه پایش شب گذشته در سوال نظرسنجی خود از مردم پرسید: به نظر شما چرا خودروسازان هزاران خودرو را در توقفگاه های بزرگ نگه داشته اند؟ 1- احتکار کرده اند 2- در حال توزیع هستند 3- قطعه ندارند.

در پایان این نظرسنجی 93.68 درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند که خودروسازان این خودروها را احتکار کرده اند . 4.29 درصد گزینه  در حال توزیع خودرو را انتخاب کردند و 2.03 درصد اعتقاد داشته اند که این خودروها قطعه ندارند.

احتکار