با حضور رضا اردکانیان بهره برداری تجاری از واحدهای اول و دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند با ظرفیت 320 مگاوات و با سرمایه گذاری شرکت مپنا انجام شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،  نیروگاه سیکل ترکیبی پرند طبق بند 19 قانون بودجه سال 92 در راستای صرفه جویی در مصرف سوخت در کنار 6 واحدگازی نیروگاه 3 واحد بخار احداث شد تا ضمن تغییر وضعیت از نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی از ظرفیت 1434 مگاواتی نیروگاه پرنده بهینه تر استفاده شد. از این امروز واحدهای اول و دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند به ظرفیت 320 مگاوات با حضور وزیر نیرو بهره برداری شد.

پروژه با سرمایه گذاری شرکت مپنا و پیمانکاری کنسرسیومی از این شرکت با شرکت توسعه انجام شده و مکانیزم بازگشت سرمایه قرار است از محل صرفه جویی سوخت جبران شود. در واقع این نیروگاه سال 90 از محل تهاتر بدهی های وزارت نیرو با مطالبات شرکت مپنا در قالب رد دیون واگذار شده است. 

نیروگاه سیکل ترکیبی پرند با هدف پاسخگویی به رشد فزاینده بار مصرفی تا 480 مگاوات و افزایش راندمان نیروگاه به میزان 50 درصد و صرفه جویی 700 میلیون متر مکعبی در جهت کاهش آلایندگی راه اندازی شده است.