بر اساس تصویب نامه هیات وزیران حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به میزان چهار درصد تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی را ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه ۱۰.۵.۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه (۰۴۰۷۲۱۱۰) از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به میزان چهار درصد تعیین می گردد.