وزیر راه و شهرسازى یادآور شد: تمام قطعات راه آهن سنندج -همدان به پیمان سپرده شده و علیرغم هزینه بر بودن ادامه آن تا داخل شهر، به منظور سهولت دسترسى مردم این هزینه خواهد شد و طراحى معمارى ایستگاه آن نیز به مسابقه گذاشته خواهد شد تا ایستگاهى با معمارى ماندگار و شایسته مردم سنندج ساخته شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ عباس آخوندى اظهارنمود:تمام قطعات راه آهن سنندج- همدان به پیمان سپرده شده است.

وزیر راه وشهرسازی طى سفر یک روزه به کردستان در جلسه ستاد بازآفرینى شهری استان کردستان ضمن تاکید بر اهمیت و لزوم برگزارى این جلسات، افزود: باید در هر محله خدمات آب، برق، خدمات زیربنایى و روبنایى تعریف و اجراى این خدمات عمومى را شروع کنیم. 

وى همچنین اهتمام در اجراى کمیسیون ماده ٩ قانون مسکن و شهرسازى و صدور سند براى منازل بافت هاى فرسوده و محدوده طرح بازآفرینى شهرها را مورد تاکید قرار داد. 

آخوندى با اعلام حمایت از مسکن و شهرسازى استان و شهردارى ها در بهسازى معابر شهرى، از آنها خواست با اولویت بندى درست در پیشبرد کارها تلاش کنند. 

وزیر راه و شهرسازى، در بخش دیگرى از این جلسه از نمایندگان استان در مجلس، خواست براى جذب اعتبارات، چهره کردستان مستعد با موقعیت استراتژیک و منابع بسیار را بد جلوه ندهند تا استان متضرر نشود. 

وى در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در پروژه هاى راه آهن _ سنندج همدان، کریدور شمال _ جنوب، فرودگاه سقز و طرح بازآفرینى شهرى، با طرح این پرسش که در زمانى که بیشترین بودجه در این کشور وجود داشت چقدر بودجه به کردستان تعلق گرفت؟ خاطرنشان کرد: ما در عین عسرت و مشکل مالى از وظایف خود شانه خالى نکردیم. 

آخوندى یادآورى کرد: نمى خواهیم ادعا کنیم اما طى ٢ سال اخیر معادل ٢٦ سال گذشته در جاده هاى کردستان کار شده است. 

وى همچنین اضافه کرد: شهرهاى کردستان در وضعیت طاقت فرسایى بود اما در حال حاضر همه شهرها داراى طرح و نقشه هستند و طرح هاى عملیاتى در حال اجراست. 

وزیر راه و شهرسازى در ادامه یادآور شد: تمام قطعات راه آهن سنندج همدان به پیمان سپرده شده و علیرغم هزینه بر بودن ادامه آن تا داخل شهر، به منظور سهولت دسترسى مردم این هزینه خواهد شد و طراحى معمارى ایستگاه آن نیز به مسابقه گذاشته خواهد شد تا ایستگاهى با معمارى ماندگار و شایسته مردم سنندج ساخته شود.