مرتضی بانک گفت: با توجه به اینکه واردات کالا تا 31 تیر ماه طبق شرایط قبل بوده است و واردات با ثبت سفارش قرار است با شرایط مناطق آزاد انجام شود تاکنون این تغییرات تاثیری روی سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد نداشته است.

مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تاجران در مناطق آزاد نیز از این به بعد باید طبق ثبت سفارش کالا عمل کنند گفت: قرار است ثبت سفارش کالا با در نظر گرفتن شرایط مناطق آزاد انجام شود که در اجرای آن همان گروه بندی ها رعایت خواهد شد. در حال حاضر شرایط مناطق آزاد بررسی و شرایط جدید ثبت سفارش به زودی اعلام خواهد شد.

مرتضی بانک با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی برای سرمایه گذاران خارجی نیز محدودیت هایی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی ایجاد خواهد کرد افزود: امیدواریم که ثبت سفارش و شرایط جدید اقتصادی که روی محدودیت واردات اعمال شده اثر کمتری روی جذب سرمایه گذاران داشته باشد.

او با تایید اینکه تاکنون سرمایه گذاران خارجی مستقر در مناطق آزاد واکنشی نسبت به تغییرات جدید نداشته اند اظهار کرد: با توجه به اینکه تا 31 تیرماه ورود کالا براساس شرایط قبلی در مناطق آزاد انجام می شد تاکنون محدودیت واردات کالا تاثیری بر فعالیت سرمایه گذاران خارجی و تاجران داخلی در مناطق آزاد نداشته است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد  در پایان تاکید کرد: با اجرای شرایط جدید ثبت سفارش کالا روی این بخش نظارت خواهیم داشت.