رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: در حال حاضر باید بر فعالیت مشترک بویژه در حوزه دانش بنیان و اتصال و نفوذ آن ها در حوزه های صنعتی و تجاری کشور تاکید شود

به گزارش خبرگزاری موج، مرجان فقیه نصیری در سمینار "ساختار صنعتی کشور در افق برنامه ششم توسعه و الزامات سیاسی و محدودیت ها"  اظهار کرد: یکی از مهمترین ذی نفعان مطالعات بازرگانی بخش خصوصی است و در حال حاضر آمادگی لازم برای پشتیبانی علمی و مطالعاتی در سطوح کلان وجود دارد.

 فقیه نصیری ضمن تاکید بر افزایش تعامل بخش خصوصی با سازمان های پژوهشی از ارتباط یکساله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خبر داد و گفت: با توجه به مدل کسب و کار جدید در موسسه، می‌توان با بسط این ارتباط و تعامل اقدامات موثری در ارایه خدمات علمی و پژوهشی و ارایه توصیه های سیاستی به انجام رساند.

در ادامه این نشست کتاب "ساختار صنعتی کشور در افق برنامه ششم توسعه و الزامات سیاستی و محدودیت ها" که توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تدوین شده است، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران رونمایی شد. در این کتاب ضمن بررسی سیر تحولات پنج برنامه توسعه و آثار سیاست های صنعتی، تجاری و فناوری بر ترکیب رشته فعالیت های صنعتی، پیش بینی وضعیت آتی ترکیب رشته فعالیت های صنعتی از طریق سناریوسازی و همچنین تحلیل اثرات احکام برنامه ششم توسعه پرداخته شده است. همچنین با تحلیل عوامل موثر بر فراز و فرودهای جایگاه رشته فعالیت‌ صنعتی کلیدی در اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر و مقایسه آن با تجربیات جهانی، به تبیین چالش های کلیدی حاکم بر آنها پرداخته شده و مجموعه سیاست ها و راهکارهای اجرایی اولویت دار متناظر با هریک، از مجرای تحلیل های کارشناسی و مطالعات پیمایشی استخراج شده است. در نهایت با استناد به مطالعات رشته ای و تحلیل های کلان صنعتی، به تحلیل قابلیت های کارکردی انواع ابزارهای سیاستی مورد استفاده طی این دوران پرداخته شده و از طریق آن الزامات پیش رو در فضای سیاستگذاری صنعتی کشور ارایه شده است.