هیات دولت پیشنهاد وزارت صنعت برای نوسازی ناوگان تجاری کشور را اجرایی می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت  مصوب کرد، سیستم بانکی مجاز است طی سالهای 98،97 و 1399 به ترتیب مبالغ 6هزار میلیارد تومان، 7هزار میلیارد تومان و 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور حداقل به میزان 30 درصد قیمت تحویلی  به متقاضیان معرفی شده از سوی خودروسازان داخلی و با بازپرداخت حداکثر 5 ساله اعطا کند.

هیات وزیران