یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی، با بیان اینکه ایران سومین تولیدکننده گردوی جهان است، گفت: با اصلاح و نوسازی باغات گردو، میانگین عملکرد این محصول به میانگین جهانی نزدیک می شود.

به گزارش خبرگزای موج به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شکراله حاجی وند گفت: در حال حاضر عملکرد گردو در ایران ۱.۵ تا ۲.۵ تن در هکتار است.

وی با بیان این که سرشاخه کاری گردو به منظور اصلاح و نوسازی باغات از سال گذشته در کشور آغاز شده است، اظهار داشت: برای تحقق این هدف، باغات مادری گردو در همدان و کرمانشاه برای دستیابی به اندام تکثیری در سطح ۲۰ هکتار در این استان ها احداث شد.

حاجی وند افزود: در استان های خراسان رضوی، اردبیل و کردستان باغات مادری تامین کننده اندام تکثیری گردو نیز به میزان یک هکتار در هر یک از این استان ها احداث شده است.

اغات گردو در ایران اغلب بذری هستند

وی تصریح کرد: سرشاخه کاری گردو به منظور جلوگیری از خسارت سرما و ارتقای سطح اقتصادی باغات گردو انجام می گیرد. مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی گفت: باغات گردو در ایران اغلب بذری هستند و از این رو عملکرد این باغات نسبت به میانگین جهانی کمتر است.

وی ادامه داد: در سرشاخه کاری، از ارقام تجاری که عملکرد بالایی دارند و در برابر تنش های اقلیمی نسبت به ارقام بذری، مقاوم ترند استفاده می شود. حاجی وند در عین حال اذعان داشت: ما از ارقام بومی کشور نیز در بعضی استان های کشور استفاده می کنیم.

گردو

وی از برنامه ریزی برای اصلاح و نوسازی ۱۰ هزار هکتار از باغات گردو در کشور در سال ۹۷ خبر داد و گفت: عمده اصلاح و نوسازی شامل مدیریت کف باغ و سرشاخه کاری است.

در سال ۹۷ نزدیک به ۲ هزار هکتار توسعه باغات گردو در کشور خواهیم داشت

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی تصریح کرد: در سال ۹۷ نزدیک به ۲ هزار هکتار توسعه باغات گردو در کشور خواهیم داشت که به طور عمده جایگزین باغات درجه ۳ می شوند. وی سطح باغات گردو در کشور را ۱۵۷ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این سطح در سال ۹۲ حدود ۲۶۰ هزار تن گردو تولید شد. حاجی وند سطح باغات گردو در جهان را ۱.۲ میلیون هکتار و میزان تولید را ۳ میلیون تن عنوان کرد.

وی اظهار داشت: ایران از نظر سطح کشت باغات گردو مقام دوم و به لحاظ تولید مقام سوم جهان را در اختیار دارد. حاجی وند تصریح کرد: چین با ۴۲۵ هزار هکتار و آمریکا با ۱۱۰ هزار هکتار به ترتیب رتبه های نخست و سوم را به لحاظ سطح زیر کشت به خود اختصاص داده اند. وی افزود: چین با تولید سالانه ۱.۶ میلیون تن و آمریکا ۵۱۸ تن گردو در جایگاه نخست و دوم تولید هستند.