فرشید شکرخدایی گفت: در جشنواره ملی بهره وری 800 شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته اند، این شرکت ها در برخی شاخص ها همچون بنچ مارکت و توان اجرا امتیازها پایینی کسب کردند. همچنین در بخش کار تیمی و رضایت کارکنان شاخص ها ضعیفی بدست آمد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دبیر جشنواره ملی بهره وری روز گذشته در مراسم این جشنواره در اتاق بازرگانی ایران گفت: نظام اندازه گیری بهره وری از سال 82 در ایران شروع شد و تا امروز 5800 شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته اند که می توان گفت هیچ نهاد اندازه سنجی به این تعداد از آمار بهره وری شرکت های کشور دسترسی ندارند.

او با بیان اینکه 800  شرکت در جشنواره شرکت کرده اند افزود: هر بنگاهی در گروه خود ارزیابی شده است. برای نمونه یک شرکت سیمان را نمی توان با تولیدی دیگری مقایسه کرد و در گروه تولید خود ارزیابی شده است.

او با بیان اینکه در این جشنواره تعداد کمی پروژه بنچ مارکت ارسال شد، افزود: 16 پروژه در این بخش فاقد صلاحیت ارزیابی بودند و در فهرست داوری قرار نگرفتند و این مسئله نشان می دهد که در کشور ما هنوز بنچ مارکت جا نیفتاده است.

شکرخدایی.

شکرخدایی با بیان اینکه مسابقه توان اجرایی سازمان ها سومین سال است که برگزار می شود اظهار کرد: شاخص اجرا در ایران و دیگر کشورهای دنیا همواره چالش برانگیز بوده و در ارزیابی آن عواملی که مانع اجرای پروژه هست تعیین می شود. در این ارزیابی بهترین شرکت ایرانی امتیاز 60 را گرفت که رتبه بالایی نیست و در دنیا شاخص شرکت ها در توان اجرای بالا 70 است و بهترین ها در دنیا شاخص 85 کسب کرده اند. شرکت های دولتی ایران در شاخص ارزیابی توان اجرا امتیاز بیشتر از 20 نتوانسته اند کسب کنند و این نشان می دهد شرکت های دولتی با وجود بودجه، دستورالعمل و...توان اجرایی پایینی دارند.

دبیر جشنواره ملی بهره وری با اشاره به اینکه ارزیابی شرکت ها در زمینه کار تیمی امتیاز 68 درصد بدست آمد و افزود: شاخص ها شرکت ها از نظر رضایت پرداخت حقوق به کارکنان امتیاز 54 را بدست آمد و این نشان می دهد رضایت کارکنان در ایران پایین است.