از 60 درصد آلاینده گاز دی اکسید کربن 36 درصد نیروگاه ها، 33 درصد سوخت خانگی و 23 درصد به بخش صنعت تعلق دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، طبق سالنامه آماری کشور ،  میزان انتشار گاز آلاینده دی‌اکسید کربن (co٢) در کشور در سال ١٣٩٤، ٥٨٦ میلیون تن بوده است که ٣٠درصد آن از نیروگاه‌های تابع وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ، ٢٥ درصد آن از حمل و نقل ، ٢٤ درصد آن از بخش خانگی، تجاری و عمومی و ١٦ درصد آن از بخش مصرف انواع سوخت در صنعت بوده است.

از کل انتشار آلاینده گاز دی اکسید کربن (٥٨٦ میلیون تن)، ٦٠ درصد به گاز طبیعی، ١٥درصد به نفت گاز (گازوئیل)، ١١درصد به بنزین و ٩ درصد به  نفت کوره اختصاص دارد.

از کل ٦٠درصد آلاینده گاز دی اکسید کربن (co٢) ناشی از گاز طبیعی در کشور (٣٥١ میلیون تن) ٣٦ درصد متعلق به نیروگاه‌ها، ٣٣ درصد به مصرف انواع سوخت خانگی، تجاری و عمومی، و ٢٣ درصد به بخش صنعت تعلق دارد.