کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۸۶ در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان، امروز با میانگین ۸۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۱۰۴، خیابان استانداری روی عدد ۷۱، خیابان پروین روی عدد ۸۶، خیابان خرازی روی عدد ۹۲ و خیابان رودکی روی عدد ۷۶ ثبت شده است.

همچنین کیفیت هوا در سجزی با میانگین ۶۵، شاهین شهر با میانگین ۹۵، کاشان با میانگین ۷۲، مبارکه با میانگین ۶۱، نجف آباد با میانگین ۶۶ در وضعیت سالم گزارش شده است.