سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان در ارزیابی عملکرد یکساله سال 97موفق به کسب رتبه نخست درمیان سایر سازمان‌های شهرداری شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: این سازمان در ارزیابی عملکرد یکساله سال 97 موفق به کسب رتبه نخست درمیان سایر سازمان‌های شهرداری شد.

محمد مجیری با اشاره به شاخص‌های این ارزیابی، تصریح کرد: مجموع امتیاز دستیابی به اهداف اختصاصی، پیشرفت طرح ها و پروژه ها، بازپرداخت بدهی ها و وصول مطالبات، دستیابی به توانمندی تأثیرگزار، ارائه آمار و اطلاعات، برنامه و سیاست های سال98  با ارائه گزارش دهی مناسب فعالیت ها از دلایل انتخاب سازمان برتر در شهرداری اصفهان بوده است.

وی با اشاره به بررسی و رصد سازمان های شهرداری اصفهان توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گفت: پایش سرآمدی موجب حرکت وهدایت فعالیت های سازمان ها در جهت بهبود مستمر می گردد. ارائه تصویر واقعی از فعالیت های سازمانی، تفاوت های موجود را با وضعیت مطلوب شناسائی می کند و باعث حرکت سازمان ها در جهت کاهش و از بین بردن این تفاوت ها می شود تا به سطوح عالی سازمانی دست یابند.

گفتنی است؛ با عنایت به ضرورت ارتقای عملکرد سازمان ها و همچنین دستیابی به اهداف برنامه راهبردی، عملکرد سازمان ‌های وابسته به شهرداری در سال 97 بر اساس شاخص‌های متعدد مورد ارزیابی قرار گرفت و در این نوبت از ارزیابی که با مشارکت نمایندگان معاونت های مربوطه و سازمان ذی  ربط انجام گردید، به ترتیب سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، حمل و نقل بار و خدمات موتوری حائز رتبه های برتر گردیدند.