مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان از آموزش بیش از 12 میلیون نفر ساعت آموزش های مهارتی در بخش دولتی در سال 97 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، آرش اخوان بیان داشت: آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در سال 97 با در نظر بالغ بر 12 میلیون و 20 هزار و 908 نفر ساعت معادل 78 هزار و 674 نفر دوره آموزش های مهارتی در بخش دولتی ارائه نموده است.

وی افزود: طی  سال  اداره آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان طی سال 97 با در نظر گرفتن تعهد 10 میلیون و 607 هزار و 643 نفر ساعت آموزش در بخش دولتی بالغ بر 12 میلیون و 20 هزار و 908 نفر ساعت معادل 78 هزار و 674 نفر دوره آموزش های مهارتی در بخش دولتی ارائه نموده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: آموزش های فنی و حرفه ای در حوزه های مراکز ثابت شهری، واحدهای سیار شهری، آموزش روستایی، آموزش در صنایع، زندان، پادگان، جوار دانشگاهی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی اجرا گردیده که بیشترین آموزش مربوط به مراکز ثابت با 37 هزار و 987 نفر دوره بوده است.