شهردار قهجاورستان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  محمود صادقین به همراه رییس روابط عمومی شهرداری قهجاورستان با هدف افزایش تعامل رسانه ای بیشتر شهرداری قهجاورستان با اصحاب رسانه از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

بازدید شهردار قهجاورستان از موج