پیرو تصویب قانون معافیت گازبهای مدارس در سال 97 تمامی مدارس دولتی در استان اصفهان که مصارف آنها کمتر از الگوی مصرف ماهانه گاز طبیعی باشد، مشمول معافیت گاز بهاء می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، پیرو تصویب قانون معافیت گازبهای مدارس در سال 97 و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی مدارس، تمامی مدارس دولتی سطح استان اصفهان که مصارف آنها کمتر از الگوی مصرف ماهانه گاز طبیعی باشد، مشمول معافیت گاز بهاء می شوند.

بر اساس این دستور العمل و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به عنوان نمونه مدارسی که در مناطقی با اقلیم یک(بسیار سرد) هستند و ظرفیت کنتور آنها 100 متر مکعب و بالاتر باشد، در صورت مصرف کمتر از 6 هزارمتر مکعب گاز طبیعی در طی یک ماه مشمول معافیت پرداخت گاز بهاء می شوند و در صورتی که مصرف از این عدد حتی یک متر مکعب بالاتر رود، گاز بهای تمامی مقدار مصرف محاسبه می گردد.

گاز بهاء مدارس اصفهان

همچنین در اقلیم یک (بسیار سرد) با ظرفیت کنتور 65 متر مکعب، تا مقدار مصرف 4000 متر مکعب، کنتور40 متر مکعبی، تا مقدار مصرف 2700 متر مکعب، کنتور 25 متر مکعبی، تا مقدار مصرف 1700 متر مکعب، کنتور 16 مترمکعبی تا مقدار مصرف 1200 متر مکعب،کنتور10 متر مکعبی، تا مقدار مصرف 700 متر مکعب، کنتور6 متر مکعبی، تا مقدار مصرف 450 متر مکعب و کنتور با ظرفیت 4 متر مکعب، تا مقدار مصرف 300 متر مکعب در ماه مشمول معافیت پرداخت گاز بهاء می شوند و در صورت عبور از الگوی تعیین شده، گازبهای تمامی مقدار مصرف گاز محاسبه می شود.

لازم به ذکر است، مقادیر فوق مربوط به مدارس دو نوبتی بوده و برای مدارس یک نوبتی 60 درصد اعداد فوق و برای مدارس شبانه روزی 2 برابر اعداد فوق در نظر گرفته می شود.

گفتنی است؛ در راستای این طرح تشویقی که برای مدارس در نظر گرفته شده است، در صورت مصرف بهینه گاز طبیعی، مقادیر الگوی مصرف ماهانه گاز محقق شده و مدارس از پرداخت گاز بهاء معاف خواهند شد.