مدیر دبیرستان اقتصاد ایران از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، مهندس آرش رحیمی مدیر دبیرستان اقتصاد ایران از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کرد.

بازدید دبیرستان اقتصاد