کیفیت هوای نصف جهان امروز در برخی نقاط شهر پاک است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، کیفیت هوای نصف جهان امروز در برخی نقاط شهراز جمله بزرگراه خرازی و خیابان رودکی در شرایط پاک قرار دارد.

نمودار ایستگاه های پایش دائم اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، میانگین شاخص کیفی هوا در این مناطق را به ترتیب 42 و 45 (AQI) نشان می دهد.

همچنین میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان به دلیل بارش های چند روز اخیر در مجموع 56 (AQI) و در شرایط سالم و نزدیک به پاک قرار دارد.

کیفیت هوای شهرستان های استان از جمله خمینی شهر، شاهین شهر، مبارکه، کاشان، سجزی و نجف آباد نیز در شرایط سالم قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.