مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: نگاه سنتی به منابع انسانی باید تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید مصطفی علوی در نشستی که به منظور بازدید از کانون ارزیابی شرکت گاز استان اصفهان و ایجاد هماهنگی در خصوص ارزیابی کارکنان با حضور روسای منابع انسانی شرکت گاز استانهای یزد، قم، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کهکیلویه وبویراحمر و پالایشگاه گاز بید بلند در شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد، گفت: نگاه سنتی به منابع انسانی باید تغییر کند.

وی افزود: مرکز ارزیابی و توسعه  مهارت کارکنان به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شایستگی و شکوفایی استعدادهای بالقوه انسانی در حوزه مدیریت و رهبری منابع انسانی راه اندازی شده و از همین طریق تلاش می شود تا فضای مدیریت و سرپرستی در شرکت با اتکا به پرورش مدیران، اعتماد سازمانی از طریق توسعه تقویت شود.

وی بیان داشت: این مرکز با رویکرد پرورش مدیران و کارکنان این صنعت کمک می کند تا دانسته ها به عمل تبدیل شود، از این طریق که با استفاده از ابزارهای ارزیابی علمی و روزآمد، توانمندی، دانش و مهارت افراد را شناسایی نموده، تا بتوان برای آنها مسیر شغلی مناسبی تعریف کرد.

شرکت گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان کانون ارزیابی را بستری مناسب برای برنامه‌ های جانشین پروری، ایجاد شرایط جذب و ادامه خدمت مدیران مستعد، ایجاد فضای رشد و یادگیری، تحرک و رقابت سالم در سازمان عنوان کرد و گفت: شرکت ملی گاز ایران همواره سعی در ترویج فرهنگ رقابت مثبت و سازنده و توسعه فردی و ارتقای قابلیت های شخصی  کارکنان  داشته است.

علوی بیان داشت: در شرکت گاز استان اصفهان ۱۷۵ عنوان شغلی در دو بخش وظیفه محور و فرد محور مورد بررسی  قرار گرفته و بر اساس نتایج حاصل از تحلیل موارد ذکر شده  مدل شایستگی کارکنان طراحی  شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اظهار خرسندی از فعالیت کانون ارزیابی در شرکت گاز استان اصفهان گفت: شناسایی و ایجاد ذخیره مدیریتی، کاهش خطای چشمگیر در تصمیم گیری های مربوط به انتخاب، انتصاب و ارتقاء مدیران و کارشناسان، تشخیص نیازهای آموزشی و توسعهای مدیران و کارشناسان، شناسایی پتانسیل های بالقوه افراد از مهمترین اهداف و نتایج کانون های ارزیابی می باشد.