یک فقره انشعاب غیر مجاز در شهر گلپایگان شناسایی و جمع آوری گردید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بر اساس اعلام امور مشترکین آبفا گلپایگان ، یک فقره انشعاب غیر مجاز در شهر گلپایگان شناسایی و جمع آوری گردید.

 این انشعاب با کاربری دو واحد مسکونی و قطر 2/1 اینچ به صورت غیر مجاز از شبکه توزیع آب استفاده می کرد.

امور مشترکین آبفا گلپایگان پس از شناسایی و بازدید از انشعاب غیر مجاز، برای مشترک خاطی اخطار صادر نمود.